OUDE KONINGLYKE GILDE SINT-ROCHUS GENT
Sint-Pietersplein 13

9000 Gent

Hoofdmenu

Info

Organigram

Geschiedenis v/d
Kruisboog

Gilden

Het leven van
Sint-Rochus

Historische situering
Sint-Rochus

Eed

Gazette

Kalender

Schietbanen

Koningen

Lokaal

Contact

Links

 

 

 

 

 

 

 

 

BEKNOPTE HISTORISCHE SCHETS
VAN DE
KRUISBOOGSCHUTTERS VAN SINT-ROCHUS GENT

De Sint-Rochusgilde werd onder de benaming "Stedelijke Kruisboogmaatschappij Sint-Roch" in 1820 opgericht in een bescheiden herberg "De koning van Spagnien" geheten, aan de Rodekoningstraat op de rand van het Patershol.

Zoals de middeleeuwse kruisboogschutters tot de keurbenden van het leger behoorden, waren de Sint-Rochusgilde en andere in die tijd opgerichte maatschappijen, niet weg te denken uit het ontspanningsleven van de tweede helft van de 19de eeuw: zij organiseerden onderling wedstrijden en waren tijdens de gemeentefeesten steeds present om met prachtige prijzen gelijkaardige maatschappijen uit andere steden naar Gent te lokken.

De Sint-Rochusgilde was aanvankelijk een rondreizende maatschappij. Ze verbleef in diverse herbergen waar ze voor het plaatsen van de schietstanden en het houden van oefenstonden en wedstrijden van de uitbater afhankelijk was.

Pas in 1960 belandde de vereniging in de gerestaureerde kelders van de ziekenvleugel van de voormalige Gentse Sint-Pietersabdij. Daar beoefenen de schutters nog altijd hun "edele sport" en dragen er tevens zorg voor een bescheiden patrimonium.

Tweemaal per week wordt er door de leden geschoten op een blazoen, geplaatst op een afstand van 6, 10 of 20 m.

Ieder jaar wordt er naar een koperen buisje gemikt voor de titel van koning. Deze plechtigheid wordt vooraf gegaan door het bijwonen van een H.Mis met alle schutters in uniform en een algemene vergadering. Het feestmaal ter ere van de nieuwe koningen wordt enkele weken na hun benoeming gehouden. Naast de traditionele koningsschieting gaat ook veel aandacht naar wedstrijden met andere kruisbooggilden, nationale en Europese kampioenschappen en naar eigen competities die punten opleveren voor het gildekampioenschap en de aankoop van gildeporselein. De laatste jaren gaat er meer aandacht naar het patrimonium. Uiteraard heeft deze verzameling niet de historische waarde van de middeleeuwse gilden. Voor de 19 de eeuw en de eerste helft van de 20 st eeuw zijn de voorwerpen eerder schaars: een gipsen Sint-Rochusbeeld (1862), een blazoen (1874), twee vaandels (vóór 1865, 1933),een kader met prijsmedailles (1871) en de portrettengalerij van de gildekoningen (vanaf 1877).

Doch sinds 1960 groeide het gildebezit onophoudelijk aan, wat de collectie een speciale betekenis verleent. Dit geschiedde vooral door toedoen van beeldhouwer Jan Anteunis die van 1956 tot 1967 de functie van baljuw uitoefende en gedurende die periode naast de waardigheidstekens van de bestuursleden en de koningen, diverse plaketten en wisseltrofeeën ontwierp.

Naast een reeks sierborden met embleem, is er een indrukwekkende verzameling kruisbogen te zien. Ze werden na de Tweede Wereldoorlog ten behoeve van de leden vervaardigd. Al deze voorwerpen zijn opgesteld in een waardevol historisch kader waarin ook de verschillende schietbanen voor de 3 disiplines (6, 10 en 20m) zijn ondergebracht.

Er is voorlopig nog geen museumcataloog beschikbaar, wel een publicatie met een uitgebreide historische schets van de gilde. Bovendien wordt viermaal per jaar in een tijdschrift informatie verspreid over de eigen gilde, aangevuld door korte historische bijdragen die de kruisboog aanbelangen.

Webmaster Wim i.o.v. De Oude Koninglyke Gilde Sint Rochus